Hverdagspædagogik i Lønhuset

Hverdagspædagogik.

På vores personalemøde den 23.1. 2019 udarbejdede vi 5 emner indenfor hverdagspædagogikken. 

·         Garderobepolitik.

·         Måltidspædagogik.

·         Pædagogik omkring samling.

·         Legepladspædagogik.

·         Overgangspædagogik.

Under hvert tema skal det pædagogiske personale gøre sig følgende overvejelser:

·         Mål for barnet/børnegruppen.

·         Hvad gør medarbejderne for at understøtte målene og læringsmiljøet?

·         Hvad gør forældrene for at understøtte målene og læringsmiljøet?

·         Hvad sikrer lederen for at målene understøttes?

Det var vigtigt for os, at beskrivelsen af vores arbejde er så konkret og lavpraktisk som overhovedet muligt. Samtidigt med at der skal være ”en rød tråd” mellem hjem og Dagtilbud.

 

 

 

Læringsmiljø for hverdagspædagogik

I Lønhuset

 

Måltidspædagogik

 

 

Alsidig peronslig udvikling

Social udvikling

Kommunikation & sprog

Krop, sanser & bevægelse

Natur, udeliv & science

Kultur, æstetik & fællesskab

 

Børn

 

 

Mærke efter og give udtryk for sine behov så som sult, tørst.

 

Forberede sig selv til måltidet ved at rydde op, vaske hænder og dække bord.

 

 

Indgå i fællesskabet under måltidet.

 

Lære at vente på tur, dele måltidet imellem sig.

 

 

Holde bordskik, tak for mad, velbekomme.

 

Være med til at fortælle om måltidet – hvad spiser vi i dag.

Være madmodig, nysgerrig på at smage og bruge de forskellige sanser omkring måltidet.

 

Lære at holde på en kniv, gaffel, ske.

 

Hælde op med en lille kande.

 

Øve både fin- og grovmotorik, skrælle, pille, tørre af, sætte skamler op, feje gulv.

 

 

Få mulighed for at eksperimentere med maden og forberedelse heraf.

 

Få en forståelse for ”Fra jord til bord” – hvor kommer madvarerne fra.

Smage mad fra forskellige lande, med forskellig udseende og konsistens.

 

Lære navnene på forskellige kulturelle traditioner.

 

Personale

 

 

Italesætter barnets initiativer, smags- og synsoplevelser, sanser.

Støtter op omkring dannelse ved måltidet (bordskik, fællesskab, oprydning, god tone, sidde ”stille”, holde fokus, tage hensyn).

Verbal støtte til forberedelse af måltidet (herunder TTT).

 

Skabe rum for at børnene lærer at have empati for hinanden, hjælpe, fortælle, lytte og vente på tur.

 

Støtte barnet i at mærke egne behov og tage hensyn til andres.

 

 

Opmuntre børnene til at være madmodig og turde smage nyt.

Tale om råvarer, hvor kommer de fra?

 

Gå på opdagelse i naturen, og finde mad og smage på den.

 

Tilberede et fælles måltid ude ved bålet og spise sammen.

Inddrage børnene i ansvaret for at forberede vogne, dække bord, tage ud, rydde op.

 

Køkkendame

 

 

Lære børnene at måle, veje, ælte dej og røre.

 

Tage hensyn ti kultur, allergi og specielle behov.

 

Give børnene mulighed for at deltage i køkkenet.

 

Præsentere ingredienserne i menuen.

Lave varieret sund kost som udfordrer børnenes smag, duft og syn.

Inddrage barnet i hvordan man bruger madvarer op og forsøger at undgå at smide mad ud.

Sørge for sund og økologisk kost efter årstiden og i forhold til de forskellige traditioner i Lønhuset.

 

Forældre

 

 

Støtte barnet i at turde smage nyt.

 

Støtte barnet i at være selvhjulpen.

 

Lære barnet at vaske hænder og fortælle hvorfor det er vigtigt.

Støtte op omkring dannelse omkring måltidet, bordskik, vente på tur, dele, tale med små stemmer.

 

Støtte op omkring Lønhusets måltidspædagogik.

 

Skabe rum for at børnene lærer at have empati for hinanden, hjælpe, fortælle, lytte og vente på tur.

 

Støtte barnet i at mærke egne behov og tage hensyn til andres.

 

Lade barnet smage nye ting.

 

Inddrage barnet i madlavningen, så de får mulighed for at øve sig på forskellige færdigheder.

 

 

 

Daglig leder

 

 

Understøtte løbende evaluering.

 

Sørge for løbende information til forældrene omkring pædagogik og fokusområder

 

Undgå unødige forstyrrelser ved måltidet.

 

Sammen med indkøbsteamet vurdere behovet for indkøb til relevante møbler, service og andet relevant.

 

 

 

 

 

 

 

Læringsmiljø for hverdagspædagogik

I Lønhuset

 

Garderobepædagogik

 

 

Alsidig personlig udvikling

Social udvikling

Kommunikation & sprog

Krop, sanser & bevægelse

Natur, udeliv & science

Kultur, æstetik & fællesskab

 

Børn

 

 

Øve sig på at blive selvhjulpen – selv tage sko, tøj, hue, vanter af og på.

 

Har mulighed for at kunne fordybe sig i prøvehandlinger, så barnet kan få succesoplevelser.

 

Lægge sine egne ting på plads.

 

Øver sig på at kommunikere, så barnet kan spørge efter hjælp og efterhånden hjælpe andre.

 

 

Børnene hjælper hinanden med at tage tøj af og på.

 

Børnene taler med ”små” stemmer i garderoben i en ordentlig tone.

Børnene sætter ord på handlinger, genstande og beder om/tilbyder hjælp.

Barnet bliver i stand til at mærke sig selv, mærke kulde/varme og klæde sig på derefter.

Børnene bliver opmærksomme på vejret og får kendskab til hvilke

Børnene hjælper og guider hinanden på tværs af alder.

 

Personale

 

 

Den gode rollemodel med tålmodighed, nærvær og tilstedeværelse når vi guider barnet.

 

Gå i børnehøjde.

 

Organisere og rammesætte, så børnene får overblik og tager initiativer.

 

Yder tilstrækkelig hjælp i forhold til det enkelte barns udviklingsniveau.

 

Inddrager børneperspektivet.

 

 

 

Sætte tydelige rammer for børnene og strukturerer overgangene fra en aktivitet til en anden.

 

Sikrer en god dialog og stemning.

 

 

 

Guider og vejleder børnene i hvordan og i hvilken rækkefølge de tager tøj på – gerne med visualisering.

 

 

Kunne positionere sig ud fra barnets behov.

 

Understøtte fællesskabsfølelsen og relationer ved at opfordre til at børnene hjælper hinanden.

 

 

Hjælper med at flytte køkkenvognene så Skattekisten kan komme til deres garderober.

 

Forældre

 

 

Sørger for at barnets garderobe løbende er opdateret med relevant tøj/skotøj/skiftetøj til årstiden.

 

Sørger for at barnets tøj er praktisk og nemt selv at få af og på.

 

Sørger for at der er skrevet navn i barnets tøj og sko.

 

Sammen med barnet sørger for at garderoben er overskuelig.

 

Tømmer garderoben forud for hver ferie.

 

Tilbageleverer lånt skiftetøj.

 

 

 

Tale med barnet om vejr og tøjbehov.

 

Tale med barnet om vejr og tøjbehov.

 

 

Understøtter Lønhusets garderobe pædagogik.

 

Daglig leder

 

 

Understøtter personalets mulighed for at evaluere garderobepædagogikken.

 

Er med til at understøtte og sikre at Pædagogikken bliver en fælles tilgang fra vuggestue til skolegruppe via dialog.

 

Sørger for løbende at informere forældregruppen.

 

 

 

 

 

 

 

Læringsmiljø for hverdagspædagogik

I Lønhuset

 

Overgangspædago-

gik

 

 

Alsidig peronslig udvikling

Social udvikling

Kommunikation & sprog

Krop, sanser & bevægelse

Natur, udeliv & science

Kultur, æstetik & fællesskab

 

Børn

 

 

Alle børn uanset hvilken alder de har i overgangen, skal føle sig mødt i deres børneperspektiv. Dette gælder både i hverdagens overgange og i de overgange der er ved stueskifte mv.

 

Barnet oplever at kunne overskue det næste der skal ske, hvor skal jeg placerer mig. Barnet oplever heri at det er forberedt til overgangen til det næste.

 

Barnet bliver i stand til at bede om/få hjælp, og ved hvem skal de gå til. Heri både andre børn og de voksne. Derved understøttes barnets selvhjulpenhed, mestring, overskuelighed hvilket giver handlemuligheder

 

 

Børnenes dannelse fremmes ved at deres medvirken i hverdagen og i overgangene er betydningsfuld, via børnefællesskaber som fx storevenner eller at man hjælper hinanden i garderoben mv. Børns indbyrdes kommunikation er vigtig.

 

 

 

 

Børnene er medskabere i overgangen og aktive deltagere i de sociale rum, læringsmiljøer og børnefællesskaber.

 

 

 

Personale

 

 

Personalet skal altid være garanten for at der i en overgang er nærvær, ro og tryghed.

 

Personalet skal sikre en genkendelighed og en tydelighed der gør det gennemsigtigt og overskueligt for børnene.

 

Medarbejderen skal se det individuelle barn i overgangen og hjælpe barnet hen imod, heri balancere hvornår der skal skærmes og skubbes.

 

 

Personalet skal forberede børnene til overgangene, ved en tydelig italesættelse af det næste der skal ske. Dette kan evt. bakkes op af billeder eller piktogrammer samt eventuelle overgangsmarkører.

 

 

Personalet skal skabe og organiserer et læringsmiljø omkring overgangene, hvor der sikres et børneperspektiv og evt. forældreinddragelse.

 

 

Medarbejderen skal skabe tid, ro og plads til fordybelse og forskellige børnefællesskaber igennem opdeling i mindre grupper, hvilket skaber deltagelsesmuligheder.

 

Forældre

 

 

Forældrene er barnets vej ind i en overgang, forstået sådan at forældrene skal understøtte barnet i overgangen, ved at italesætte overgangen som noget positivt for barnet.

 

Forældrene skal ved deres egen tryghed vise barnet en tryghed ind i det nye. Hvis man ikke er tryg må man opsøge trygheden og søge hjælp hos personale og leder.

 

Forældrene skal være opsøgende og gerne besøge ”det nye”, fx den nye institution, den nye stue mv. flere gange. Det kan betyde at man går over i børnehaven og siger hej, eller at man kommer forbi vuggestuen flere gange før start og er tilstede sammen med sit barn i et børneperspektiv.

 

Forældrene deltager i en overgangssamtale og byder aktivt ind og støtter op om de aftaler der laves på mødet.

 

 

 

 

 

 

 

Forældrene anerkender at institutionens læringsrum er lige så vigtigt som skolens. Derfor sørger forældrene for at børnene er udhvilede og klar til en dag i dagsinstitutionen, ligeledes understøtter de at barnet kommer godt ind af døren samt ind af døren om morgenen.

 

Daglig leder

 

 

 

 

 

 

 

Lederen viser en åben vej for personale og forældre i overgangen. Dvs.: melder tydeligt ud til personalet når der kommer nye børn og børn der skal ind i en overgangsfase. Ligesom der vil være tydelig kommunikation til forældrene omkring overgange fx stueskifte, overgange fra vuggestue til børnehave og lignende.

 

Det er lederens opgave at sikre hverdagens overgange og sikre muligheden for læring hele dagen også i overgangene, ved at lede en planlægning og en struktur hvor personalet er tilstede i overgangene til at sikre den flydende læring.

 

 

                         

Overgangspædagogik i Lønhuset.

Der er mange former for overgange gennem hele dagen, vi har formuleret følgende i Lønhuset:

·         Fra hjem til vuggestue/bh

·         Fra vuggestue til børnehave

·         Udefra til børnehave

·         Dagpleje til børnehave

·         Børnehave til HFO/skole

 

Overgange i hverdagsrutinerne.

·         Fra måltid til garderobe/toilet

·         Fra garderobe til legepladsen – og modsat

·         Fra stuen til puslepladsen/toiletbesøg/håndvask

·         Fra stuen og til krybbe/barnevogn/madras på gulvet

·         Overgange mellem de forskellige aktiviteter

 

 

 

Læringsmiljø for hverdagspædagogik

I Lønhuset

 

Samlingspædagogik

 

 

Alsidig peronslig udvikling

Social udvikling

Kommunikation & sprog

Krop, sanser & bevægelse

Natur, udeliv & science

Kultur, æstetik & fællesskab

 

Børn

 

 

 

 

 

 

 

Børnene lærer vigtigheden af at kunne lytte, vente på tur og at udtrykke sig i større grupper.

 

Børnene får styrket deres sprogforståelse og øvet sig i mindre børnefællesskaber.

Børnene får mulighed for at mærke sig selv og sine behov samt øve sig på at indgå i et større fællesskab.

 

 

 

Børnene lærer om medindflydelse, medansvar og demokrati.

 

 

Personale

 

 

Giver barnet mulighed for at deltage som sig selv og får mulighed for at overskride egne grænser.

 

Sætter mål for læringsmiljøet efter børnenes alder, behov og interesser.

 

Skaber tydelige og forudsigelige rammer.

 

 

 

Personalet har fordelt positioner i forhold til aktivitetsansvarlig og ansvarlig for børnedeltagelsen. Derved sikret tilstedeværelse

Skaber et læringsrum som bærer præg af et legende element som tager afsæt i børnegruppens interesser og behov.

 

 

 

 

Skaber en børnegruppe som har positive forventninger til hinanden.

 

 

Forældre

 

 

Forældre sørger for at børnene er udhvilede og klar til en dag i daginstitutionen.

 

Forældrene sørger for at barnet kommer godt ind på stuerne forud for samlingerne.

 

 

 

 

 

 

 

Daglig leder

 

 

Understøtter at form og indhold

for læringsmiljøet løbende bliver evalueret.

 

I samarbejde med personale og forældre sikrer at der er de optimale fysiske og æstetiske rammer.

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

Læringsmiljø for hverdagspædagogik

I Lønhuset

 

Samlingspædagogik

 

 

Alsidig peronslig udvikling

Social udvikling

Kommunikation & sprog

Krop, sanser & bevægelse

Natur, udeliv & science

Kultur, æstetik & fællesskab

 

Børn

 

 

 

 

 

 

 

Børnene lærer vigtigheden af at kunne lytte, vente på tur og at udtrykke sig i større grupper.

 

Børnene får styrket deres sprogforståelse og øvet sig i mindre børnefællesskaber.

Børnene får mulighed for at mærke sig selv og sine behov samt øve sig på at indgå i et større fællesskab.

 

 

 

Børnene lærer om medindflydelse, medansvar og demokrati.

 

 

Personale

 

 

Giver barnet mulighed for at deltage som sig selv og får mulighed for at overskride egne grænser.

 

Sætter mål for læringsmiljøet efter børnenes alder, behov og interesser.

 

Skaber tydelige og forudsigelige rammer.

 

 

 

Personalet har fordelt positioner i forhold til aktivitetsansvarlig og ansvarlig for børnedeltagelsen. Derved sikret tilstedeværelse

Skaber et læringsrum som bærer præg af et legende element som tager afsæt i børnegruppens interesser og behov.

 

 

 

 

Skaber en børnegruppe som har positive forventninger til hinanden.

 

 

Forældre

 

 

Forældre sørger for at børnene er udhvilede og klar til en dag i daginstitutionen.

 

Forældrene sørger for at barnet kommer godt ind på stuerne forud for samlingerne.

 

 

 

 

 

 

 

Daglig leder

 

 

Understøtter at form og indhold

for læringsmiljøet løbende bliver evalueret.

 

I samarbejde med personale og forældre sikrer at der er de optimale fysiske og æstetiske rammer.

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

Læringsmiljø for hverdagspædagogik

I Lønhuset

 

Legepladspædagogik

 

 

Alsidig personlig udvikling

Social udvikling

Kommunikation & sprog

Krop, sanser & bevægelse

Natur, udeliv & science

Kultur, æstetik & fællesskab

 

Børn

 

 

Øve sig på at turde spørge andre om at lege eller bede en voksen om hjælp.

 

 

Vænne sig til at være ude i al slags vejr.

Øve sig på at være en god kammerat, som inviterer andre ind i legen.

 

 

Øve sig på, ved hjælp af dialog, at løse konflikter og forhandle roller/handling i legene.

 

Øve sig på at sætte ord på sine følelser, handlinger og behov.

 

 

Øve sig på at mærke sig selv.

 

Udfordre sin motoriske udvikling.

Få kendskab til botanik, dyreliv, udeliv, årstidens skift.

Kende reglerne på legepladsen og overholde dem.

 

Udvise respekt for materialerne,

 

Personale

 

 

 

Skabe aktive, inspirerende og inkluderende

læringsmiljøer, hvor legen har gode betingelser og

på den måde understøtter udviklingen af selvstændige og handlekraftige

børn, der har mod på livet. Børn der udviser tolerance

overfor hinanden, og som drager omsorg for sig selv og andre.

 

Igangsætter af aktiviteter og lege med bevægelse, relationer, samarbejde og fællesskaber.

 

3 voksne i tydelige positioner: aktiviteter, konfliktløser, flyver.

 

Kommunikere legepladsregler videre til børnene.

 

Gøre lederen opmærksom på evt. mangler på legepladsen.

 

 

Skabe rum for at fremme børnenes motoriske udvikling og skabe rammer, der fremmer lysten og motivationen for at være aktiv.

Lave forskellige legezoner.

 

 

Fælles børn – fælles ansvar. Hele personalegruppen har ansvar for at der er 3 voksne på legepladsen.

 

Støtte op om oprydningen.

 

Forældre

 

 

Løbende dialog med barnet om at mærke sig selv og sine behov, aflæse andres grænser og markere sine egne.

 

Sørge for at der er det rette tøj/sko til at være på legepladsen i al slags vejr.

 

Løbende dialog om medansvar for Lønhuset og fællesskabet.

 

 

 

Støtte op om legepladspædagogikken.

 

Støtte op om oprydningen inden barnet går hjem.

 

Ikke medbringe private cykler.

 

Støtte op om og deltage til fælles arbejdslørdag hvor vi sammen shiner legepladsen op.

 

 

Daglig leder

 

 

I samarbejde med personalet sørge for sikkerheden på legepladsen.

 

I samarbejde med Dagtilbudsrådet forsøge at finde midler til fornyelse og inspiration.

 

Sikre at legepladsen bliver mere handicapvenlig.

 

 

 

 

 

Sætte en proces i gang sammen med personalet med kortlægning af udearealerne, en undersøgelse af børns lege og legeformer som legepladsen giver mulighed for, og i hvilken grad den tager hensyn til vores forskellige aldersgrupper, køn og børnetyper.

 

Samt skabe overblik over hvor personalet har mulighed for at igangsætte kreative udeaktiviteter.

 

Undersøge hvor børnene har mulighed for rollelege og konstruktionslege.

 

Sørge for

     

Legepladsregler i Lønhuset.

Vi er meget glade for vores legeplads og bruger den meget. Følgende regler er gældende for Lønhusets børn og voksne:

  • Børnene må kun gå ud gennem lågen i følge med voksne.
  • Børnene skal have fodtøj på, når de benytter cyklerne.
  • Børnene skal rydde op inden de går hjem. På legepladsen skal de rydde 5 sandting op og sætte 1 cykel på plads.
  • Børnene må ikke have egne cykler med.
  • Det er et fælles ansvar at passe godt på tingene på legepladsen.
  • Det er personalet der hjælper børnene med at løse konflikter indbyrdes.
  • Det er kun voksne som tjekker ind/ud på ipad.

I er velkomne til at bruge vores legeplads efter Lønhusets åbningstid samt i weekenden, så længe I passer godt på den og husker at det er ikke tilladt at ryge eller drikke alkohol på legepladsen.