Fysiterapeutens mål og fokus i Skattekisten

I specialgruppen,Skattekisten, er der tilknyttet en fysioterapeut, som støtter jop om de pædagogiske tiltag og implementerer dem i praksis.

Fysioterapeutens opgave er at give råd og vejledning og udføre træning mhp. Ergonomi, fysiske rammer og redskaber, sansemotorik samt grov og finmotorik.

Samarbejde med de voksne i Lønhuset og forældre:

Vi evaluerer løbende de forskellige indsater, både i daglig kontakt, men også til møder i teamsne. Det er vigtigt med et godt kollegialt samarbejde både mono- og tværfagligt. Samt et tæt samarbejde med forældrene.

Christina, Fysioterapeut:

Jeg har valgt Leg, børnefælleskaber og samarbejde med forældrene som de udvalgte punkter;

Leg:

Motivation er nøgleordet i læring. Det er derfor essentielt i arbejdet med børnene, at lege læring ind.

Så i mit arbejde som børnefys. vurderer jeg hvad der er behov for at have fokus på for det enkelte barn og herefter konstruere øvelser/ aktiviteter så det kan leges ind og så det enkelte barn udvikles.

I legen er det også vigtigt, at vi som voksne konstant observerer og iagttager hvordan vi kan positionere os og guide så barnet udvikles bedst muligt i legen.

Jeg lægger vægt på, at barnet har mulighed for, at deltage så aktivt og selvstændigt som muligt i aktiviteten og kun støtte ved behov.

Børnefællesskaber:

At styrke børnefællesskaber ved at dele op i mindre grupper og lave aktiviteter med børnene. Vælge et emne og så have fokus på, at det enkelte barn har tid og mulighed for at indgå og bidrage til fællesskabet. Spejling, motivation at f.eks. Se at de andre børn udfører øvelserne.

I perioder vægter vi, at børnene deltager i  Fælles fys.

Samarbejde med forældre:

For mig er det yderst vigtigt at samarbejde med både kolleger og forældre om børnenes udvikling og læring.

Ar have et fælles mål/ fokus og kontinuitet i læringen. Ved at blandt andet holde “kaffe” møder med forældre så vi taler samme sprog.

Pædagogisk læringsmiljø:

Vi har fokus på, at have en god balance og kombination imellem voksen styret og ikke voksen styret aktiviteter. I de voksen styrede aktiviteter udvælger vi leg, øvelser og temaer hvor der er fokus på en bestemt læring.

I de ikke voksen styrede aktiviteter, at positionere sig som voksen så vi kan guide og gribe ind ved behov så alle børn høres og trives.

Samtidig at have fokus på “hjælp til selvhjælp” og at hjælpe til selvhjulpenhed.

Læreplanstemaer:

Mht. Personlig udvikling og social udvikling ud fra nit perspektiv så er begge vigtige og jeg inddrager begge i min praksis.

Individuelle træninger med fokus på det enkelte barns behov og udvikl. Samt til fælles fys. Med 1-3 andre børn hvor det sociale perspektiv også kommer på. Det kan være i form af turtagning - vente på tur, fællesskabsfølelsen. At være en del af noget som man sammen skal løse/ gøre.

Krop, sanser og bevægelse:

Børn lærer ved at aktivt inddrages og bruge deres krop.

“Learning by doing” .

Når børn præsenteres for forskellige måder at bruge og bevæge deres krop på, så udvikler de deres kendskab til hvordan de kan kontrollere deres krop i forskellige situationer. Opbygge indre skemaer/ kort og konstant forbedres.

På en balance bane så husker de 2. og 3. gang at justere, så de bedre holder balancen eller får bukket ekstra så hoved ik rammer osv.

Sanser:

Syn-, lugte-,smage-, høre-og følesans- udefra kommende stimuli. Vestibulær- og kinæstetisk sans- indefra kommende stimuli. En konstant justering af at relevante stimuli fremhæves og hæmme ikke relavante stimuli så der kommer en relevant og hensigts mæssig respons som passer til handlingen/ situationen. ( Sanse modulation)

Især rette stimuli til følesans, vesribulær og kinæstisk sans kan hjælpe til med at sortere stimuli og give ro.