Erfaringer fra en "Corona tid" 2020

På vores første personalemøde efter genåbning i maj 2020, evaluerede vi organisering, struktur og læringsmiljø under Corona persioden. Vi valgte, at benytte Anders Skrivers model til at inddrage forældre-, børne- og personaleperspektiv i forhold til hverdagen.

Vi vælger, at trække det ud som havde en positiv effekt på børnenes trivsel og omsætte det til vores praksis i det omfang det er muligt.

Tanken er, at vi fremadrettet skal tænke det ind i vores planlægning og organisering af læringsmiljøerne. 

______________________________________________________________________________________________

Læreplanstemaer.

* Balancegang mellem børneinitierede lege og voksen styrede ativiteter.

* De voksne understøtter det som børnene optaget af.

* De voksne er optagede af hvornår de skal gå bag barnet, ved siden af eller foran - fokus på voksenpotionering.

* Udelive, natur og science er i fokus,

* Børnene inspirerer de voksne til at tænke nye tanker om hvad uderummet kan bruges til.

* Der er ekstra fokus på sproget grundet mulighed for mere nærvær i den samme mindre gruppe med samme kendte voksne i hele perioden.

* Der opstår nye nære venskaber i de mindre børnefællesskaber. (nogle børn i nødpasning i fulde åbningstid og kunne derfor væren en fast gruppe bestående af vuggestue- og børnehavebørn/søskende).

* Der er mindre larm og mere ro.

* Færre unødvendige afbrydelser gennem dagen.

* Gode nære og styrkede relationer til de "nye" faste voksne.

* Øget selvhjulpenhed, god tid til at tage tøj af/på, toiletbesøg, håndvask, spise.

 

Forældreperspektivet.

* Udsagn fra forældre om, at forholdene er "ren luksus".

* Glade og tilfredse forældre.

* Forældre som oplever at deres børn fortæller om hverdagen i højere grad.

* Forældre som oplever personale som værende mere nærværende, til stede, overskudsagtige og mindre travle.

* Forældre oplever færre konflikter ved aflevering.  De oplever børnene er trygge ved rutinen om morgenen.

* Forældre oplever, at det er possitivt at kommunikere gennem Børneroden.

* Forældre med børn som skiftede fra vuggestue til børnhave i perioden, udtaler at deres børn virker trygge og glade for start i bh. Trods manglende overgangsarbejde grundet omstændighederne.

* Forældre oplever, at børnene er fyldt positivt op i løbet af dagen.

* Forældre oplever at der er den samme voksne hver dag omkring barnet (Da vi havde minimeret åbningstid 9-15)

* Forældre oplever, at vi tager på flere ture i små grupper.

* Nogle forældre oplever, at deres barn med autisme havde svært ved en ændret hverdag adskilt fra andre børn og voksne som de normalt er en del af.

* Forældrene støttede op under hele perioden og var meget fleksible ift. at holde børn hjemme og møde personalet med stor forståelse for organiesering og retningslinjer.

Børne perspektivet.

*Børn oplever faste voksne i prima tid fra 9-15.

*Børn oplever en forudsigelig hverdag.

*Børn er mere på tur.

*Børn oplever, at være sammen med nærværende voksne med tid til fordybelse og mere overskud.

* Børn oplever mere ro, mindre larm.

* De fleste børn er glade ved aflevering og ift at følge den nye rutine hvor man bliver modtaget i døren.

* De nye yngste vuggestuebørn viser, at det er trygt og rart, at der er ro og ikke en masse børn der går ind og ud af rummet.

* Børne viser tegn på, at profitere af at have faste voksne.

* Børn oplever, at der er andre ting at lege med.

* De voksne ser, at børnene bliver mere nærværende i deres udeleg og børnene bliver mere kreative. Børnene leger i lavere tempi.

* De voksne ser, at der er flere børneinitierede lege.

* I Spejderhytten: Oplever de voksne, at børnenes lege er mere børne initierede som de voksne understøtter, der er tid til at lytte til hinanden, og derved give plads til alle, fordybe sig i naturen, børnene danner nye nære relationer.

* De voksne oplever, at børnene får mere overskud i hverdagen..

* Generelt opstår der mange nye venskaber og relationer og endnu mere tætte relationer til de voksne.

 

 Struktur.

* Egen indgang til vuggestue, børnehave og Skattekiste og aflevering ved døren resulterede i mindre trafik/uro, ind og ud af døren.

* Børnene virkede glade og tilpassede sig hurtigt til aflevering ved døren.

* Aflevering ved døren, gav ro inde på stuerne uden forstyrrelser fra forældre/børn der går ind/ud af rummet. Gav personalet mulighed for nærvær/fordybelse med de børn der var mødt ind.

* Gode rutiner omkring rengøring og hygiejne.

* Det fungerer godt med de 2 udevaske og toilet. meningsfuldt at forældrene vaksede hænder med børn inden aflevering. 

* Kommunikation, ind imellem gik information tabt omkring hvordan barnet havde sovet/spist med mere.

* Børneroden som kommunikationsplatform - kunne den komme endnu mere i spil omkring info vedr det enkelte barn?.

* Der var enkelte grupper hvor der til start manglede en god ven, men relationerne blev styrket og børn oplevede nye venskaber.

* De frivillige fra Rådhuset var en stor hjælp for køkken-Hanne i forhold til alle de retningslinjer der skulle følges samt hjælp til at levere mad til Spejderhytten. Hverdagen er presset uden.

* Kæmpe hjælp at have en afspritter som sørgede for afvaskning af legetøj, flader, dække pause ind, hente børn ved døren m.m. så det faste personale kunne blive hos børnene.

* Rengøring to gange dagligt, havde stor effekt på vores nærvær/fravær. Ingen syge børn og voksne i en lang periode.

* Struktur, fokus på hygiejne/håndvask, organisering, følge retningslinjer - resulterede i at der intet fravær var blandt børn og voksne i perioden.

* Fremadrettet, gøre det nemmere at være køkkenvikar - sætte labels på vognene i forhold til hvad de skal indeholde af service med mere.